In de praktijk

Beleidsverklaring


Uitgangspunten bepalen

Een gedragen en gemeenschappelijke visie

Het is belangrijk dat de leden van de werkgroep een gelijke visie hebben op een aantal thema's, zoals:

 • Hoe kijkt de organisatie naar het welzijn en de veiligheid van haar werknemers?
 • Waar ligt de grens tussen werk en privé?
 • Hoe staat de organisatie tegenover testen?
 • Is het nodig om formele regels uit te werken?

In de werkgroep moet er consensus bestaan over de uitgangspunten van het alcohol- en drugbeleid. De uitgangspunten vormen immers de kern van het toekomstige beleid: ze bepalen in grote mate de volgende stappen van het proces. Zo zal een organisatie die werknemers kansen wil geven - ook als ze een alcoholprobleem hebben - andere maatregelen treffen dan een organisatie die deze visie niet uitdrukkelijk onderschrijft.

Op zoek naar consensus?

Iedereen heeft zijn eigen mening over alcohol- en ander druggebruik. Wat voor de ene problematisch is, is dat niet voor een ander. Niet zelden spelen hier misvattingen en zelfs vooroordelen. Daarom kan het aangewezen zijn om het beleidsproces te starten met een vorming voor de leden van de werkgroep alcohol- en drugbeleid.

Voordelen van vorming

 • Een training kan helpen om de verschillende standpunten dichter bij elkaar te brengen en op één lijn te krijgen.
 • De deelnemers krijgen informatie over alcohol en andere drugs en verwerven inzicht in de thematiek van werkgerelateerd gebruik.
 • Door de objectieve informatie verwerven ze een gemeenschappelijke achtergrondkennis, die het draagvlak voor het beleidsproces verhoogt.
 • De vorming biedt ruimte voor discussie zonder dat de deelnemers al concreet bezig moeten zijn met het beleid in hun organisatie.

Resultaat: na de training is het gemakkelijker om de vier pijlers van een efficiënt beleid concreet in te vullen op maat van uw organisatie.

Voorbeelden van uitgangspunten

De meeste organisaties hanteren onderstaande uitgangspunten. Ook de aanpak van VAD steunt hierop:

 • Focus op preventie

Het beleid richt zich in de eerste plaats op de meerderheid van werknemers die geen probleem hebben. Daarnaast wil het beleid een vroegtijdige en adequate aanpak van eventuele problemen mogelijk maken.

 • Functioneren als basis voor optreden

Verminderd functioneren of verslechterde werkrelaties zijn de aanleiding om iemand aan te spreken op zijn werkgedrag en onrechtstreeks op zijn alcohol- of ander druggebruik. De leidinggevende speelt hier een cruciale rol. Hij confronteert de werknemer niet met het problematisch gebruik zelf, maar wel met de gevolgen ervan in de werksituatie.

De focus op functioneren heeft twee voordelen:
- Het is objectief en correct
Als werkgever mag u verwachten dat uw werknemer zijn werk naar behoren uitvoert. Het is objectiever en correcter, eerder dan over de mogelijke oorzaken van slecht functioneren te praten.
- Het is efficiënter
Mensen met alcohol- of andere drugproblemen vinden meestal dat er niets aan de hand is. Ze zullen ontkennen of verveeld reageren.

 • Link met welzijnsbeleid

Het alcohol- en drugbeleid maakt deel uit van een integraal gezondheids- en veiligheidsbeleid. De focus ligt op veiligheid en gezondheid, uitgangspunten waar zowel de werkgever als werknemer baat bij hebben.

 • Link met personeelsbeleid

Het alcohol- en drugbeleid kadert in een globaal personeelsbeleid. Door werknemers aan te spreken op hun functioneren kunt u de problematiek koppelen aan bestaande functionerings-, beoordelings- en evaluatiegesprekken.

 •  Een beleid voor iedereen

Het beleid geldt voor iedereen, van hoog tot laag. Voorbeeldgedrag van hogere leidinggevenden werkt motiverend voor alle medewerkers.

 • Alcohol, maar ook andere drugs

Het beleid gaat over alcohol en andere drugs. Belgen drinken immers niet alleen alcohol. Ze gebruiken ook andere (illegale) drugs en neem veelal psychoactieve medicatie.

Meer voorbeelden van uitgangspunten: NAR Leidraad 6.1.3 (pdf - 821 kb)

© 2010 VAD

Cases

Paul Windey

“Alcohol en drugs op het werk: het taboe doorbroken”

Alcohol en drugs op het werk: het is geen nieuw thema… Maar de ondertekening van de cao nr. 100 in de schoot van de NAR op 1 april 2009 is wel een mijlpaal.

Paul Windey, Voorzitter NAR - in naam van de organisaties die cao 100 ondertekend hebben

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.