In de praktijk

Vier pijlers voor een efficiënt beleid

 

Pijler III: Regels over beschikbaarheid, binnenbrengen en gebruik

Regels werken preventief

Regels vormen een belangrijk onderdeel van een alcohol- en drugbeleid. Regelgeving kan echter nooit een doel op zich zijn. Met regelgeving alleen is de kans klein dat uw organisatie haar doelstellingen bereikt. Regels vormen dus eerder een preventief instrument: ze geven de grenzen aan van wat wel en niet toegelaten is. Op die manier helpen regels om functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol- of ander druggebruik te voorkomen.

Link met functioneringsbeleid

Regelgeving heeft verder te maken met de procedures voor acuut en chronisch misbruik. De bestaande reglementering inzake functioneren en functioneringsopvolging vormt hierbij de basis.

Regels op maat

Regels moeten realistisch zijn en rekening houden met de bestaande cultuur. In die zin kunnen zij variëren van promotie van niet-alcoholische dranken tot een volledige drooglegging.
Grijp echter niet te snel naar verbodsbepalingen. Wanneer een maatregel sterk verschilt van de bestaande situatie is de kans op weerstand erg groot. Het kan bijvoorbeeld efficiënter zijn om regels over de beschikbaarheid van alcohol in fases in te voeren.

Mogelijke regels

Naargelang de doelstellingen van het beleid zijn volgende richtlijnen mogelijk:

  • Het gebruik van illegale drugs is verboden.
  • Alcoholgebruik is verboden tijdens de diensturen.
  • Alcoholische dranken zijn toegelaten tijdens en bij de lunch; de hoeveelheid alcoholische dranken wordt beperkt tot maximaal twee glazen.
  • Een beperkt gebruik van alcoholische dranken is onder welbepaalde voorwaarden toegestaan tijdens zogenoemde sociale activiteiten.
  • Het bedrijf organiseert gezamenlijk vervoer na afloop van bepaalde festiviteiten.

 © 2010 VAD

Cases

Dr. André De Landtsheer

“Bedrijfsartsen en leidinggevenden werken complementair”

Bedrijfsartsen hebben in het beleid een specifieke rol waarbij respect voor hun beroepsgeheim en onafhankelijkheid vooropstaat.

Dr. André De Landtsheer, Hoofdarbeidsgeneesheer NBB, namens VVIB-AMTI

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.